Câu chuyện

thành công

18/12/2017 Đồng Văn Tiếp

Bé bụ bẫm - ba an tâm

Bé nhà mình dùng GrowPLUS+ đã hơn năm nay rồi. Từ ngày dùng đến nay bé bụ bẫm lên trông thấy. Cân nặng cũng tăng đáng kể. Bé ăn tốt và đề kháng cũng tốt nên ít ốm vặt hơn.