Thứ sáu, 07-04-2017 | 00:00

Đang cập nhật

Thứ sáu, 07-04-2017 | 00:00

Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế; Nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ngành hàng tiêu dùng nhanh)....

Thứ sáu, 07-04-2017 | 00:00

Đang cập nhật

Thứ sáu, 07-04-2017 | 00:00

Đang cập nhật

Thứ sáu, 07-04-2017 | 00:00

Đang cập nhật

Thứ sáu, 07-04-2017 | 00:00

Đang cập nhật